#48717
davidyahalomdavidyahalom
מנחה
Offline
Topics: 2
Replies: 457
Been thanked: 4 times

רצף הפקודות ההם היה אמור לאפס את קנה המידה של הקוים לקנה מידה אחיד. כך שקנה המידה המוצג במודל, יוצג גם בנייר, וגם יודפס כך.
ניתן לשחק באופן פרטני בקנה המידה של כל קו דרך לוח properties בשורה של linetype scale