#102293
AvatarOhadsas
משתתף

 

אשמל לצילום למסך של הפקודה שצריך לכבות אני לא רואה אותה

(ברגע שאני מכבה את ההצללה המודל הופך לי ללבן )

ולא מצליח לעלות תמונות