#105698
Avatarshahararad
משתתף

אולי במקרה יש לך רעיון אחר, בו אני יכולה להפוך בית (מראה) ולהשאיר את הכתב קריא?

שמקושר לעוד קובץ בו אותו בית במצב רגיל עם כתב קריא..