#93697
Avatarmorit bezalel
משתתף

מענה ל־זוויות בחזית 1אני רוצה 'למתוח' את הקומות עד הקו המסומן בצד שמאל. ואין לי את הספר של נינג'ה..מענה ל־זוויות בחזית 2 איך קוראים לפלאגין?