חנות מוצרי האתר

 1. הנהלת האתר והאתר מנהלים חנות וירטואלית באתר באמצעותה ניתן לבצע רכישה בתשלום של ספרים, קורסים ומוצרים ושירותים נוספים, אשר יוצעו ע"י הנהלת האתר ומי מטעמה מעת לעת (להלן: "מוצרי האתר"). הנהלת האתר והאתר יהיו רשאים לשנות ולעדכן מעת לעת הן את מוצרי האתר המוצעים לרכישה והן את מחירם. לפיכך, העובדה כי מוצר מסוים ממוצרי האתר הוצע למכירה במועד כלשהו במחיר כלשהו, אינה מבטיחה כי בעתיד הוא יוצע למכירה כלל ובאם יוצע, באותו המחיר.
 2. אך ורק אדם, אשר הינו מעל גיל 18 שנים, אשר ביצע רישום והתחברות לאתר והינו בעל חשבון פעיל באתר (בהתאם לאמור בפרק ג' לתקנון זה) ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל ו/או חשבון Paypal  תקף רשאי יהיה לבצע רכישה של מוצר ממוצרי האתר.
 3. הזמנה של מוצר כלשהו ממוצרי האתר תתקבל, תשלח ותסופק למזמין אך ורק בהינתן: (א) כי ניתן אישור מחברת האשראי של המזמין ו/או מחברת Paypal לביצוע העסקה; וגם (ב) כי המוצר ממוצרי האתר אשר הוזמן מצוי במלאי; וגם (ג) כי המזמין סיפק להנהלת האתר את כתובת המגורים שלו לאספקת המוצר; וגם (ד) כי המזמין סיפק להנהלת האתר את כתובת דוא"ל פרטית שלו ברשת האינטרנט.
 4. מוצרי האתר אשר יוזמנו על ידי המזמין יסופקו באמצעות דואר רשום לכתובת שסופקה על ידי המזמין. כל הזמנה כרוכה בדמי משלוח אשר יתווספו בפרטי ההזמנה בחנות הוירטואלית באתר. באחריות המזמין לוודא כי הקליד את פרטי כתובתו באופן מדויק ובעניין זה חלה עליו האחריות הבלעדית.
 5. ככול שיתברר להנהלת האתר ו/או לאתר כי המזמין סיפק בעת הרשמתו והתחברותו לאתר ולשירותיו, בין באמצעות הרשתות החברתיות ובין בכל דרך אחרת, פרטים כוזבים הרי שהנהלת האתר תהא רשאית לבטל ולחסום את גישת המזמין לאתר ולשירותיו. באם המזמין סיפק כתובת שגויה למשלוח המוצר שהוזמן על ידו, הדבר יהא באחריותו המלאה ואין הנהלת האתר תהא מחויבת להשיב לו החזר כלשהו /ואו תשלום ו/או תמורה ו/או פיצוי כלשהו.
 6. ביטול הזמנה: בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010:
  א. ביטול הזמנה של קורס שנרכש באמצעות האתר אפשרי בכתב, בכפוף לאמור להלן, אך ורק תוך בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה באתר ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד תחילת הקורס.
  ב. הזמנה של ספרים אשר הוזמנו מהנהלת האתר ונשלחו למזמין, אינה ניתנת לביטול בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
  הזמנה של ספרים אשר הוזמנו מהנהלת האתר וטרם נשלחו למזמין, ניתנת לביטול בכפוף לאמור בתקנון זה להלן.
 7. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, בכל מקרה של מתן הודעת ביטול בהתאם לאמור בסעיף 50 א ו-ב' דלעיל, ייגבו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר מוצר ממוצרי האתר שהוזמן או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 8. הודעות ביטול בהתאם לאמור בסעיפים 49 א' ו-49ב' יש למסור באמצעות הודעה בכתב בלבד, במייל info@omriron.com.
 9. מעת לעת האתר והנהלת האתר מציעים הורדות מיוחדות למזמינים אשר הזמינו מוצר ממוצרי האתר, בהתאם למוצר שהוזמן על ידם. על מנת ליהנות ולעשות שימוש בהורדות אלו, יש לבצע התחברות לאתר באמצעות חשבון המשתמש בו ביצע המזמין הרשמה לאתר.
 10. ככול שרכשת אחד ממוצרי האתר, אתה מסכים לא להעביר, לא להקליט, לא להעתיק, לא לשכפל, לא לשעתק, לא למסור, לא לאפשר גישה או שימוש, לא לתרגם, לא לעבד, לא לפרסם, לא לצלם, לא לשדר, לא להעמיד לרשות הציבור ולא לבצע בפומבי, תוכן כלשהו מתכני המוצר ממוצרי האתר שנרכשו על ידך, בכל אמצעי שהוא ובכל מדיה כלשהי.
 11. רכישת מוצרי האתר והתשלום בגינם מבוצע על ידי חברת צד שלישי ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותה חברת צד שלישי ולא על ידי האתר ולפיכך פרטיך המוזנים בעת הזמנת מוצר ממוצרי האתר (לרבות, מספר זהות, כתובת ופרטי כ. אשראי או חשבון Paypal) אינו נשמר בשרתי הנהלת האתר כי אם מעובדים וייתכן כי גם נשמרים בשרתי חברת צד שלישי בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בשירותי חברת צד שלישי ובאחריותה המלאה והבלעדית. מובהר בזאת כי כל הזמנת מוצר ממוצרי האתר תהייה כפופה לתנאי השימוש השמורה לחברת צד שלישי המעניקה שירות התשלום להנהלת האתר ולמדיניות הפרטיות שלה שאין להנהלת האתר כל אחריות בגינם.
  אתה רשאי שלא למסור את פרטיך ולבצע הזמנה באמצעות חברת צד השלישי אולם במקרה זה לא יהיה באפשרותך לבצע הזמנת מוצר ממוצרי האתר.
  לאור האמור, הנהלת האתר איננה יכולה ואינה מתחייבת כי תהליך התשלום והשירות שיסופק למזמין על ידי חברת צד שלישי המבצעת את התשלום והגבייה להזמנת המוצרים, לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, בבטחה ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית או פריצה כלשהי למחשבי או לשרתי אותה חברת צד שלישי ולפרטיך הנשמרים והמאוחסנים שם. במקרים אלו, הנהלת האתר וכן כל מי שמטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק רכוש, אובדן, גניבה, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי כלשהו אחר.
  מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, האחריות המצרפית של הנהלת האתר וכן של כל מי שמטעמה כלפי המזמין וכן כל מי שמטעמו, בכל עילה שהיא (נזיקית, חוזית, כספית או אחרת) ובגין כל נזק ו/או הפסד, תוגבל בכל מקרה לסכום השווה למחיר המוצרים שהוזמנו על ידי המזמין ממוצרי האתר.

ז. הגנת הפרטיות ושימוש במידע

 1. הנהלת האתר מכבדת את פרטיותם של הגולשים באתרה ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של האתר, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו אודות המשתמשים וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש למשתמשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 2. בזמן הגלישה והשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, ייתכן ויצטבר במאגרי המידע של הנהלת האתר מידע על הרגלי הגלישה שלך, אשר יכלול, בין היתר: את התכנים והשירותים בהם התעניינת, הדפים באתר בהם צפית, הפרסומות שקראת וצפית בהן, כתובת האינטרנט (כתובת IP) ממנה ניגשת לאתר, המיקום הגיאוגרפי ממנו נגשת לאתר, כמה זמן שהית באתר ובכל אחד מדפיו ושירותיו, ואילו פעולות ביצעת בו. מידע זה יישמר במאגרי המידע של הנהלת האתר (להלן: "נתונים סטטיסטיים")
 3. בנוסף, בעת השימוש בשירותי האתר המצריכים הרשמה והתחברות על ידי המשתמש לשירותי האתר ולאתר (כגון, הזמנת מוצרים ממוצרי האתר ו/או שימוש בפורומים של האתר) ומתן הרשאה להנהלת האתר כמפורט בהסכם זה, יצטברו במאגרי המידע של הנהלת האתר פרטים אישיים המצויים בפרופיל המשתמש (ולרבות פרטים הנוגעים לאספקת ומשלוח מוצרי האתר למזמין), להם נתן המשתמש גישה והרשאה לאתר ולהנהלת האתר. נתונים אלו ישמרו במאגר המידע הרשום של הנהלת האתר שמספרו 700062219. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו. (להלן: "מידע אישי").
 4. השימוש שיעשה במידע האישי הנמסר על ידיך או בנתונים הסטטיסטיים הנאספים מתוך הרגלי הגלישה שלך באתר ובשירותיו, ייעשו אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות דיני מדינת ישראל. למעט המידע האישי (כהגדרתו) אשר נמסר על ידך לאתר על דרך של הרשמה והתחברות, שאר המידע אשר נצבר על ידי האתר הינו ברובו מידע סטטיסטי כללי שאינו מזהה אותך באופן אישי והוא נועד לשפר את רמת השירותים והתכנים המוצעים על ידי הנהלת האתר וליצירת שירותים, פרסומים ותכנים חדשים בהתאם להתעניינות הגולשים.
 5. במידה ואינכם מעוניינים שמידע אישי (כהגדרתו דלעיל בסעיף 57), המזהה אתכם אישית, ייחשף להנהלת האתר ויישמר במאגר המידע הרשום של הנהלת האתר הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש כלשהו באתר, בתכניו, בשירותיו, במידע בו ובכל רכיב אחר של האתר הדורש מכם התחברות והרשמה לשירותי האתר ולאתר (כגון: שימוש בפורומים של האתר והזמנת מוצרי האתר). כמובן שהנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטים המזהים אתכם אישית יימחקו מהמאגר.
 6. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. במקרה הצורך, ייתכן ומידע סטטיסטי, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי, יועבר לשם ניתוח לצד שלישי, למען המשך פיתוחו ותפעולו השוטף של האתר ושל פעילות הנהלת האתר.
 7. נוסף על האמור, האתר עושה גם שימוש בקבצי COOKIES ("עוגיות") של צדדים שלישיים (בין היתר, Google, Facebook ואחרים)- וזאת על מנת ליידע את הנהלת האתר אודות התנועה באתר, על מנת להקל עליכם את הגלישה באתר, על מנת לבצע אופטימיזציה של דפי אינטרנט המוצגים באתר, על מנת לזהותכם כגולשי האתר לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן על מנת להציג לכם ו/או להפנות אליכם מודעות, מידע ומסמכים (בין באתר ובין מחוץ לאתר ברחבי רשת האינטרנט) על סמך ביקוריכם הקודמים באתר.
 8. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי הנהלת האתר תאסוף מידע אודותיך באמצעות "עוגיות", באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
 9. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על הגולשים באתר מסוג מידע אישי, אשר מזהה אותם אישית, אלא במקרים הבאים: (א) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של האתר, שירותיו ותכניו; (ב) במידה שמשתמש הפר את תנאי השימוש של האתר; (ג) במידה שמשתמש ביצע באתר ו/או באמצעותו דבר עבירה על חוקי מדינת ישראל ו/או הדחה לדבר עבירה על חוקי מדינת ישראל; (ד) באם תתקבל דרישה בצורת צו שיפוטי מרשויות החוקיות המוסמכות לכך להעביר מידע אודות משתמש אליהם או לצד שלישי מטעמם; (ה) במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין משתמש או מזמין (ו/או מי מטעמו) לבין הנהלת האתר ובאי כוחה ו/או בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין מפרסם באתר ובשירותיו; (ו) במקרה והנהלת האתר תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודות משתמש בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש של המשתמש או של צד שלישי אחר; (ז) במקרה שהמשתמש בחר לעשות שימוש בשירותי האתר הדורשים העברת פרטיו למפרסמים באתר ובשירותיו או נותני שירותים אחרים;
 10. במידה ואישרת זאת הנהלת האתר וכן מפרסמים באתר ובשירותיו יהיו רשאים לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של הנהלת האתר, מפרסמיה או שותפיה העסקיים וכן לדוור אליך כל מידע אחר בו סבורה הנהלת האתר כי אתה תמצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
 11. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את המידע המצטבר באתר לכל גוף או חברה נוספת הנמצאת בשליטתה ו/או בשליטת מנהליה של הנהלת האתר, בתנאי שהמידע יישמר ויטופל בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה שהנהלת האתר תחליט למכור את פעילות האתר/שירותיו ו/או את האתר/שירותיו לגוף מסחרי אחר תישמר לה הזכות להעביר את המידע במאגרי המידע של האתר לאותו גוף מסחרי בתנאי שתנאי הפרטיות המפורטים בתנאי שימוש אלו יישמרו ויהיו מקובלים על אותו גוף מסחרי עימו היא תתקשר.
 12. הנהלת האתר נוקטת באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת ואינה יכולה להבטיח או לערוב לכך כי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר ו/או נגד הנהלת האתר. לאור האמור, במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אישי אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר ע"י הנהלת האתר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש כלשהו באתר, בתכניו, בשירותיו, במידע בו ובכל רכיב אחר של האתר.
 13. זכות לעיין במידע – על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל את שירותי האתר והאפשרויות שבו.

י. יצירת קשר

 1. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.
 2. תוכלו ליצור עימנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר" והן באופן טלפוני בשעות הפעילות (א'-ה' בין השעות 10:00-17:00) למספר טלפון: 03-5555038 או לדואר אלקטרוני info@omriron.com.

לחצו כאן לתקנון המלא.