תקנון שימוש באתר ובפורומים

1. שלום רב וברוכים הבאים לאתר האינטרנט עמרי רון העוסק בתחום הדרכות, פורומים וקורסים בתחום תוכנות האדריכלות (להלן: "האתר").

2. האתר מאשר לך גישה, עיון ושימוש באתר, בשירותי האתר, במידע ובתכניו בכפוף להסכמתך ואישורך לתנאים המפורטים להלן בתנאי שימוש אלו (להלן – "תנאי השימוש"). אתה מתבקש לקרוא היטב את תנאי השימוש שלהלן ולפעול על פיהם.

3. האמור בתנאי שימוש אלו חל על כל שימוש שייעשה באתר וכל גישה או כניסה לאתר, על כל דפיו, שירותיו, המידע בו, תכניו והאפשרויות שבו, והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות שימוש כלשהו באתר ו/או לגשת לאתר ו/או להיכנס לאתר, לשירותיו, ולאפשרויות בו.

4. באם אינך מסכים לתנאי השימוש, אינך רשאי לעיין ו/או להיכנס ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר, בכל אחד מדפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו, לכל מטרה שהיא. תשומת ליבך כי האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש.

5. השימוש ו/או הביקור ו/או העיון ו/או הצפייה ו/או הכניסה ו/או ההתחברות לאתר, לשירותיו, למידע בו ולתכניו, לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים והתחייבותך לפעול על פיהם. באם אינך מסכים לתנאי השימוש המעודכנים אשר יפורסמו, באם וככול שיפורסמו, אינך רשאי לעיין ו/או להיכנס ו/או לעשות שימוש כלשהו באתר, בכל אחד מדפיו, שירותיו, המידע בו, ותכניו, לכל מטרה שהיא .

6. כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה. במידה וברצונכם לשאול שאלה בנוגע לאמור בתקנון זה או בקשר לשירותים הניתנים על ידי האתר או המפרסמים באתר או בכל עניין אחר, הנכם מוזמנים לפנות אלינו באמצעות העמוד "צור קשר" באתר או בדוא"ל [email protected] ונשמח להשיב.

א. תנאי השימוש וההשתתפות באתר ובשירותיו

7. בעצם גלישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך ו/או עיונך באתר ושימוש בשירותי האתר, במידע בו ובתכניו ובאפשרויות האחרות בו, אתה מסכים ומקבל את כל התנאים וההוראות האמורים להלן.

8. אין לעשות באתר, בשירותיו ובאפשרויות הניתנות בו כל שימוש מסחרי זה או אחר, אלא שימוש אישי בלבד. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר בשירותיו, בתכניו או במידע בו, אנא פנה אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או על גבי האתר תחת העמוד "צור קשר".

9. אתה מסכים בזאת שלא לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או המידע בו ו/או את שירותיו (ולרבות את הפורומים שבו), לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או שיווקי ו/או מסחרי לצד שלישי כלשהו (ולרבות, מבלי לגרוע, לגולשי האתר ולמשתמשים בו ובשירותיו). אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של צדדים שלישיים או כדי לזכות ליתרון מסחרי. אין לעשות באתר, בתכניו, בשירותיו ו/או במידע המופיע בו, כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

10. אתה מסכים לא להעביר, לא למסור, לא לאפשר גישה או שימוש, לא לתרגם, לא לעבד, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לצלם, לא לשדר, לא להעמיד לרשות הציבור ולא לבצע בפומבי, תוכן כלשהו מתכני האתר ו/או שירות כלשהו משירותי האתר ו/או מידע כלשהו מהמידע המצוי והמפורסם באתר ובשירותי האתר, בכל אמצעי שהוא ובכל מדיה כלשהי.

11. יובהר בזאת כי מגוון תכני האתר והמידע בו ו/או שירותי האתר ו/או האפשרויות השונות המוצעות באתר, כפופים לשיקול דעתו של האתר. לפיכך, ידוע לך ואתה מסכים לכך כי האתר שומר לעצמו את הזכות ורשאי בזאת לעדכן, להוסיף, לשנות, למחוק או לגרוע את תכני האתר (כולם או חלק מהם) ו/או את השירותים המוצעים באתר (כולם או חלקם) ו/או כל מידע המופיע באתר (כולם או חלק ממנו), בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, ללא מתן הודעה ו/או נימוק, ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בנוגע לכך כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה.

12. בנוסף לסעדים המגיעים לאתר ולהנהלת האתר על פי כל דין, האתר והנהלת האתר שומרים לעצמם את הזכות למנוע ו/או לחסום ו/או להשעות ו/או להפסיק כניסה ו/או גישה ו/או שימוש של גולש מסוים ו/או משתמש מסוים, לאתר ו/או לתכניו ו/או לשירותיו ו/או לאפשרויות בו (כולם או חלקם) ו/או למידע המופיע בו, באם בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי אותו גולש או משתמש לא מילא אחר מלוא תנאי שימוש אלו ובכל מקרה שהשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו, באפשרויות בו ובמידע המופיע בו ייעשה באופן בלתי ראוי ובלתי סביר, והכול על פי שיקול דעתם הבלעדי של האתר והנהלת האתר.

13. במקרה בו נמנעה ו/או הושעתה ו/או נחסמה ו/או הופסקה גישתך ו/או כניסתך ו/או שימושך, במקרים האמורים בסעיף זה, הרי שאתה מסכים כי לא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי מכל סוג ומין שהוא, כלפי האתר, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם.

14. האתר לא יהיה אחראי בקשר להתאמתו של תוכן מסוים המפורסם באתר ובתכניו (ולרבות בפורומים בו) ו/או שירות מסוים המפורסם באתר ו/או מידע מסוים המפורסם באתר, לצרכיך או למטרותיך ולא תהייה לך בעניין זה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כלפי האתר ו/או כלפי הנהלת האתר ו/או כלפי מי מטעמם.

15. השימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, יעשה על ידך אך ורק באמצעות דפדפן אינטרנט סטנדרטי ובשימוש אנושי וסביר. אתה מסכים לא להפעיל ו/או לא להשתמש במערכת אוטומטית כלשהי (לרבות, מבלי למנוע, כל יישום, רובוט, מערכת סריקה, קורא מרחוק או כל טכנולוגיה ו/או רכיב אחר), שניגשת לאתר ו/או לשירותיו ו/או לתכניו ו/או למידע בו, שלא באמצעות שימוש אנושי סביר בדפדפן אינטרנט סטנדרטי. חל איסור חמור לחדור לאתר (ולרבות, לתכניו, לשירותיו, למידע המופיע בו) ו/או לשרתי האתר ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב באתר שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה ושירותיו אסורים.

16. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אתה מסכים שלא לעקוף ו/או להשבית ו/או להפריע באמצעות דרך טכנולוגית ו/או אחרת, לאבטחה של שירותי האתר, תכני האתר, האתר ו/או המידע בו. כמו-כן יודגש שאתה מסכים שלא לעקוף ו/או להפריע ו/או לחדור לשירותי האתר ו/או לתכני האתר והמידע בו ו/או לאתר ו/או לחלקים באתר, שנמנעה ו/או הוגבלה הרשאתך ו/או אפשרותך לשימוש, לגישה, לכניסה, לצפייה ו/או לעיון בהם.

18. אתה מסכים לא לאסוף נתונים אישיים ו/או פרטים כלשהם של גולשים אחרים ו/או מפרסמים באתר ו/או משתמשים אחרים העושים שימוש בשירותי האתר ובאפשרויות שבו. אתה מסכים שלא לבצע מעשה או מחדל, הפוגע או העלול לפגוע באתר או בצד שלישי כלשהו אחר, לרבות בגולש  או משתמש אחר ו/או מפרסם אחר העושה שימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו ו/או במידע בו.

19.אתה מסכים לא להשתמש באתר, בשירותי האתר, בתכני האתר ובמידע בו בכדי לבצע או כדי לנסות לבצע כל מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל, לרבות כל מעשה ו/או מחדל הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצוע מעשה כאמור.

19. אתה מסכים שלא להציק, להטריד או לפגוע בגולשים אחרים העושים שימוש באתר ו/או במפרסמים המפרסמים באתר ו/או במשתמשים אחרים העושים שימוש בשירותי האתר ובאפשרויות שבו. נוסף על כן, אתה מסכים שלא להעביר או לשלוח לגולש כלשהו ו/או למפרסם כלשהו ו/או להנהלת האתר ו/או למשתמש אחר וכן שלא לפרסם באתר בשירותיו ובאפשרויות שבו, כל הודעה, פרסום, פוסט, תגובה או מייל שהוא שקרי, מעליב, פוגע, משמיץ, מאיים, מזיק, גס, מטריד, בעל אופי מיני, גזעני, בעל אופי פורנוגרפי ו/או בלתי חוקי באופן כלשהו.

20. האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה ו/או נימוק.

ב. העדר אחריות

21. הגלישה והשימוש בתכני אתר, בשירותי האתר, במידע באתר ובכל רכיביו והאפשרויות שבו, הנה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמשים לעשות באתר, בשירותיו, במידע בו, באפשרויות שבו וברכיביו שימוש סביר וזהיר בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או תגובה ו/או קישור ו/או המלצה ו/או שירות באתר כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.

22. האתר, שירותיו, תכניו והמידע בו מוצעים וניתנים למשתמשים כמות שהם (As Is). המשתמש מודע ומסכים לכך כי האתר והנהלת האתר לא יכולים להתחייב כי לא יפלו בתכני האתר, במידע בו, בשירותיו ובאתר – אי דיוקים כלשהן, טעויות (בין טכניות ובין טעויות בתוכן ובמידע עצמו), שיבושים, השמטות או כי תוכן, מוצר, מידע ושירות כלשהו המפורסמים באתר יתאימו לצרכיו או למטרותיו של משתמש כלשהו. משכך, המשתמש מודע ומסכים לכך כי שימושו ו/או עיונו ו/או צפייתו באתר, בתכני האתר, בשירותי האתר, באפשרויות וברכיבי האתר, ובמידע באתר (ולרבות, הפרסומים המופיעים באתר, בפורומים שבו, במידע בו ובתכניו ובשירותיו), נעשים על אחריותו הבלעדית של המשתמש וכי כל הסתמכות של המשתמש על תוכן, מידע, מוצרים, שירותים, תגובות, פורומים, פוסטים, פרסומים, דעות, המלצות, חוות דעת, טיפים, הצעות מחיר, תוכן שיווקי ופרסומי, סקירות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר, בתכניו, במידע בו, באפשרויות שבו, ברכיביו ובשירותיו ו/או הניתנים באמצעותו ו/או המפורסמים בו ו/או הניתנים כתוצאה משימוש בו, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדית של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

23. האתר והנהלת האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, עקיף או ישיר, כספי או אחר, אשר ייתכן וייגרם למשתמש כלשהו ו/או למי מטעמו כתוצאה ו/או בעקבות ו/או באמצעות שימוש המשתמש ו/או הסתמכותו ו/או צפייתו ו/או עיונו באתר, בתכני האתר, בשירותי האתר, בפרסומים באתר, בשירותיו ובאפשרויות וברכיבים שבו,  ובמידע כלשהו באלו – כולם או חלקם.

24. האתר, הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או למי מטעמך מהשימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בשירותים באתר ובאפשרויות באלו, או מהסתמכות עליהם או כתוצאה מהתקשרות (או ניהול מו"מ להתקשרות) כלשהי עם צד שלישי בשל פרסומים, סקירות, המלצות , תכנים שיווקיים-פרסומיים, טיפים, קישורים, חוות דעת או המלצות המופיעים באתר, בתכניו, בשירותיו, בפורומים ובבלוג האתר – כלפיך וכלפי כל צד שלישי כלשהו.

25. כמו כן, האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים, מוצרים, תכנים או מידע שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר שירותיו והאפשרויות שבו למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר שירותיו ורכיביו תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר, במידע בו או על שירותים שהוא מספק.

26. האתר והנהלת האתר אינם מתחייבים לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר והנהלת האתר רשאים להשבית את האתר ושירותיו, כולם או חלקם, לצורך תחזוקתם, עדכונם, שדרוגם או לכל צורך אחר ולא יישאו באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך. האתר והנהלת האתר לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק רכוש, אובדן, גניבה, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בקשר עם מוצרים ו/או שירותים אשר נרכשו כתוצאה מפרסומים באתר, בתכני האתר, בשירותי האתר ו/או במידע הכלול באלו. האחריות היחידה והבלעדית לכל נזק ו/או הפסד שכזה חלה על בתי העסק, נותני השירותים והמפרסמים המפרסמים ו/או המספקים ו/או המוכרים ו/או המשווקים את המוצרים ו/או השירותים למשתמשים.

27. המשתמש מודע ומסכים לכך כי האתר והנהלת האתר אינם נושאים באחריות כלשהי לתוכנן של מודעות פרסומת ו/או הצעות מסחריות ו/או הצעות שיווקיות ו/או פרסומים כלשהם המתפרסמים ו/או אשר יתפרסמו באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע באלו ע"י צדדים שלישיים. פרסומן של מודעות פרסומת ו/או הצעות מסחריות ו/או הצעות שיווקיות ו/או פרסומים כלשהם אחרים, בשום מקרה, לא יהוו המלצה, מתן חסות, עידוד, הבעת דעה, ייעוץ, חוות דעת, סקירה או הכוונה מצידם של האתר והנהלת האתר להשתמש ו/או לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המפורסמים ו/או המשווקים בפרסומות ו/או בהצעות המסחריות ו/או בהצעות השיווקיות ו/או בפרסומים האחרים כאמור.

28. האתר והנהלת האתר לא יהיו אחראים להתקשרות כלשהי שתיווצר בין גולש או משתמש כלשהו באתר ובשירותיו לבין צד שלישי כלשהו אחר כחלק או לאור השימוש, העיון והצפייה באתר, בתכניו, בפרסומים בו, במידע בו ובשירותיו ולא יהיו אחראים לכל דבר אשר מוצע ע"י צד שלישי כאמור (ולרבות, מבלי לגרוע, מידע, טיב, ביטוח, איכות או זמינות המוצרים או השירותים הניתנים או המוצעים על ידי צד שלישי אחר כאמור).

29. האתר והנהלת האתר אינם מתחייבים כי האתר, תכניו, המידע בו ושירותיו – לא יופרעו, יינתנו כסדרם, בבטחה, בלא הפסקות או הפרעות וכי הם חסינים מפני פריצה או גישה בלתי מורשית כלשהי. לפיכך, האתר והנהלת האתר לא יהיו אחראים לאי נוחות, עוגמת נפש או לכל נזק, ישיר או עקיף או אחר, עקב התרחשות אחד מהמקרים המנויים בסעיף זה.

ג. רישום לאתר

30. על מנת לעשות שימוש וליהנות משירותי האתר והאפשרויות שבו על המשתמש לבצע הליך הרשמה והתחברות לאתר באמצעות מילוי טופס הרשמה הכולל מתן שם, שם משתמש ותיבת דואר אלקטרוני או באמצעות חשבון אישי פעיל ברשתות חברתיות דוגמת: פייסבוק, גוגל +, אינסטגרם, לינקדין וכיוצא באלו (להלן: "הרשתות החברתיות").

31. הליך ההרשמה וההתחברות לאתר, באמצעות החשבון האישי ברשתות החברתיות מתבצע באמצעות חלקים ו/או רכיבים ו/או קוד ו/או שירותים, שמקורם ברשתות החברתיות ו/או הם מאופשרים באמצעות הרשתות החברתיות.  במהלך הליך ההרשמה וההתחברות לאתר באמצעות חשבון פעיל ברשתות החברתיות יהיה עליך לאשר ולהסכים שחשבונך האישי הפעיל ברשתות החברתיות יתחבר לאתר ויקנה הרשאות וכן חשיפת מידע, האגור בחשבונך האישי ברשתות החברתיות כאמור, לאתר ולהנהלת האתר.

32. במסגרת זו, המשתמש יתבקש ליתן הרשאה להנהלת האתר ולאתר לקבל את הפרטים הבאים, המצויים בחשבון האישי הפעיל שלו ברשתות החברתיות: שם, שם משפחה, מין, גיל, מיקום ולינק לפרופיל האישי של המשתמש, רשימת החברים שלו, כתובת דואר אלקטרוני, גישה לפרסומים בפרופיל, תמונות המשתמש, מיקום גיאוגרפי, והרשאה לפרסם בשמו בפרופיל שלו.

33. יובהר כי אינך חייב לבצע את הליך ההרשמה וההתחברות ולאפשר להנהלת האתר ולאתר גישה לפרטיך האגורים בחשבון האישי הפעיל שלך ברשתות החברתיות, אולם בלא הרשמה והתחברות כאמור ומתן הפרטים המבוקשים, ייתכן ולא תוכל להשתמש בכל או בחלק מן השירותים, האפשרויות והרכיבים המוצעים לגולשים באתר מעת לעת ואתה מסכים לכך.

ד. נוהל הודעה והסרה

34. התכנים וחומרים שמועלים לאתר, לפורומים בו, לבלוג ולשירותיו, על ידי המשתמשים והגולשים וכן על ידי המפרסמים באתר ובשירותיו, מתפרסמים באתר, בשירותיו, בפורומים ובבלוג בהתאם להצהרה כי המידע הנו נכון ואינו מפר כל זכות של צד שלישי. אין באפשרות הנהלת האתר והאתר לוודא, והם אינם מוודאים בפועל, את נכונות הצהרה זו.

35. מובהר כי מאחר והאתר פועל גם כפלטפורמה לפרסום ולשיווק וגם כפלטפורמה בה מפורסמים תכנים על ידי המשתמשים והגולשים, ועשויים להתפרסם בו  תכנים של צדדים שלישיים, האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.

36. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר, בשירותיו, בבלוג, בפורומים, במידע בו או בתכניו, פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם הנהלת האתר באמצעות העמוד "צור קשר", ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. הנהלת האתר והאתר יפעלו כמיטב יכולתם לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעלו בהתאם לשיקול דעתם ו/או עפ"י כל דין.

ה. מפרסמים באתר

37. האתר מאפשר לבעלי עסקים שונים ולמפרסמים שונים, תמורת תשלום, לפרסם במסגרת שירותי האתר, תכניו, ובמסגרת אפשרויות אחרות באתר לרבות אך לא רק באמצעות הפורומים באתר והבלוג באתר ו/או להציב פרסומות שונות באלו (להלן: "המפרסמים").

38. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למפרסמים, ולפרסומות מטעמם, לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם, כיסויים ביטוחיים שלהם, שירותיהם, מוצריהם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם המפרסמים בלבד ועל אחריותם.

39. אין הנהלת האתר והאתר מחווים עליהם דעה או המלצה כלשהי ואין הנהלת האתר והאתר יכולים לערוב על תוכנם, אמינותם, דיוקם, שלמותם ומהימנותם והנהלת האתר והאתר לא יישאו בכל אחריות בגין פרסומים אלו ו/או בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים וכן הנהלת האתר והאתר לא יהיו צד לכל ההתקשרות בין הגולשים והמשתמשים, לבין מפרסם כלשהו.

40. על כן, מומלץ לגולשים ולמשתמשים באתר ובשירותיו לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי המפרסמים או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום באתר, בשירותיו שכן כאמור האתר והנהלת האתר אינם יכולים ואינם מתיימרים להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באלו, הן לגבי טיבם או איכותם והן באשר לתוכנם.

41. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי האתר, הנהלת האתר או מי מטעמם מעודדים או ממליצים על המפרסם או על השירות או על הטובין הניתן, המשווק, המפורסם והנמכר באמצעותו. על הגולשים והמשתמשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע, נותני השירותים והמפרסמים האחרים באתר. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.

42. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה ו/או חוות דעת, אם וככול יפורסמו באתר ו/או בתכניו, במידע בו ו/או בשירותיו, כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש ולגולש.

43. מבלי לגרוע מכלליות האמור בהוראות תקנון זה, מובהר בזאת כי הנהלת האתר והאתר וכן כל מי שמטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או למי מטעמך מהשימוש במידע ו/או בתכנים ו/או בשירותים באתר, או מהסתמכות עליהם או כתוצאה מהתקשרות (או ניהול מו"מ להתקשרות) כלשהי עם צד שלישי בשל פרסומים, סקירות, המלצות , טיפים, קישורים, חוות דעת או המלצות המופיעים באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו – כלפיך וכלפי כל צד שלישי כלשהו.

ו. חנות מוצרי האתר

44. הנהלת האתר והאתר מנהלים חנות וירטואלית באתר באמצעותה ניתן לבצע רכישה בתשלום של ספרים, קורסים ומוצרים ושירותים נוספים, אשר יוצעו ע"י הנהלת האתר ומי מטעמה מעת לעת (להלן: "מוצרי האתר"). הנהלת האתר והאתר יהיו רשאים לשנות ולעדכן מעת לעת הן את מוצרי האתר המוצעים לרכישה והן את מחירם. לפיכך, העובדה כי מוצר מסוים ממוצרי האתר הוצע למכירה במועד כלשהו במחיר כלשהו, אינה מבטיחה כי בעתיד הוא יוצע למכירה כלל ובאם יוצע, באותו המחיר.

45. אך ורק אדם, אשר הינו מעל גיל 18 שנים, אשר ביצע רישום והתחברות לאתר והינו בעל חשבון פעיל באתר (בהתאם לאמור בפרק ג' לתקנון זה) ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל ו/או חשבון Paypal  תקף רשאי יהיה לבצע רכישה של מוצר ממוצרי האתר.

46. הזמנה של מוצר כלשהו ממוצרי האתר תתקבל, תשלח ותסופק למזמין אך ורק בהינתן: (א) כי ניתן אישור מחברת האשראי של המזמין ו/או מחברת Paypal לביצוע העסקה; וגם (ב) כי המוצר ממוצרי האתר אשר הוזמן מצוי במלאי; וגם (ג) כי המזמין סיפק להנהלת האתר את כתובת המגורים שלו לאספקת המוצר; וגם (ד) כי המזמין סיפק להנהלת האתר את כתובת דוא"ל פרטית שלו ברשת האינטרנט.

47. מוצרי האתר אשר יוזמנו על ידי המזמין יסופקו באמצעות דואר רשום לכתובת שסופקה על ידי המזמין. כל הזמנה כרוכה בדמי משלוח אשר יתווספו בפרטי ההזמנה בחנות הוירטואלית באתר. באחריות המזמין לוודא כי הקליד את פרטי כתובתו באופן מדויק ובעניין זה חלה עליו האחריות הבלעדית.

48. ככול שיתברר להנהלת האתר ו/או לאתר כי המזמין סיפק בעת הרשמתו והתחברותו לאתר ולשירותיו, בין באמצעות הרשתות החברתיות ובין בכל דרך אחרת, פרטים כוזבים הרי שהנהלת האתר תהא רשאית לבטל ולחסום את גישת המזמין לאתר ולשירותיו. באם המזמין סיפק כתובת שגויה למשלוח המוצר שהוזמן על ידו, הדבר יהא באחריותו המלאה ואין הנהלת האתר תהא מחויבת להשיב לו החזר כלשהו /ואו תשלום ו/או תמורה ו/או פיצוי כלשהו.

49. ביטול הזמנה:
בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010:
א. ביטול הזמנה של קורס שנרכש באמצעות האתר אפשרי בכתב, בכפוף לאמור להלן, אך ורק תוך בתוך 14 ימים מיום ביצוע ההזמנה באתר ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 14 ימים (שאינם ימי מנוחה) קודם למועד תחילת הקורס.
ב. הזמנה של ספרים אשר הוזמנו מהנהלת האתר ונשלחו למזמין, אינה ניתנת לביטול בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
הזמנה של ספרים אשר הוזמנו מהנהלת האתר וטרם נשלחו למזמין, ניתנת לביטול בכפוף לאמור בתקנון זה להלן.

50. ככול שהמזמין רכש באמצעות החנות הוירטואלית באתר, רישום להשתתפות בקורס ידוע למזמין והוא מסכים לכך כי פתיחת כל קורס ע"י הנהלת האתר ו/או מי מטעמה מותנית ברישום מינימלי של תלמידים המצוין במידע הקורס בחנות. לפיכך, ידוע למזמין והוא מסכים לכך שככול ולא ירשמו לקורס המספר המינימלי הנדרש של תלמידים להנהלת האתר הזכות לדחות את תחילת מועד פתיחת הקורס למועד נדחה מהמועד שנקבע כמועד פתיחת הקורס בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. במקרה כזה, למזמין הזכות לבטל את רישומו לקורס וקבלת מלוא התמורה ששולמה על ידו להנהלת האתר בכפוף להודעת ביטול שתימסר בכתב להנהלת האתר בכתובת [email protected] בתוך 7 ימים ממועד הודעת הנהלת האתר למזמין על דחיית מועד פתיחת הקורס. ככול שלא תתקבל הודעת ביטול ובמועד בהתאם לאמור דלעיל יחויב המזמין במלוא התמורה ששולמה על ידו להנהלת האתר וזאת גם אם לא ישתתף בקורס.

51. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, בכל מקרה של מתן הודעת ביטול בהתאם לאמור בסעיף 49 א ו-ב' דלעיל, ייגבו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר מוצר ממוצרי האתר שהוזמן או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

52. הודעות ביטול בהתאם לאמור בסעיפים 49 א' ו-49ב' יש למסור באמצעות הודעה בכתב בלבד, במייל [email protected].

53. מעת לעת האתר והנהלת האתר מציעים הורדות מיוחדות למזמינים אשר הזמינו מוצר ממוצרי האתר, בהתאם למוצר שהוזמן על ידם. על מנת ליהנות ולעשות שימוש בהורדות אלו, יש לבצע התחברות לאתר באמצעות חשבון המשתמש בו ביצע המזמין הרשמה לאתר.

54. ככול שרכשת אחד ממוצרי האתר, אתה מסכים לא להעביר, לא להקליט, לא להעתיק, לא לשכפל, לא לשעתק, לא למסור, לא לאפשר גישה או שימוש, לא לתרגם, לא לעבד, לא לפרסם, לא לצלם, לא לשדר, לא להעמיד לרשות הציבור ולא לבצע בפומבי, תוכן כלשהו מתכני המוצר ממוצרי האתר שנרכשו על ידך, בכל אמצעי שהוא ובכל מדיה כלשהי.

55. רכישת מוצרי האתר והתשלום בגינם מבוצע על ידי חברת צד שלישי ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותה חברת צד שלישי ולא על ידי האתר ולפיכך פרטיך המוזנים בעת הזמנת מוצר ממוצרי האתר (לרבות, מספר זהות, כתובת ופרטי כ. אשראי או חשבון Paypal) אינו נשמר בשרתי הנהלת האתר כי אם מעובדים וייתכן כי גם נשמרים בשרתי חברת צד שלישי בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בשירותי חברת צד שלישי ובאחריותה המלאה והבלעדית. מובהר בזאת כי כל הזמנת מוצר ממוצרי האתר תהייה כפופה לתנאי השימוש השמורה לחברת צד שלישי המעניקה שירות התשלום להנהלת האתר ולמדיניות הפרטיות שלה שאין להנהלת האתר כל אחריות בגינם.

אתה רשאי שלא למסור את פרטיך ולבצע הזמנה באמצעות חברת צד השלישי אולם במקרה זה לא יהיה באפשרותך לבצע הזמנת מוצר ממוצרי האתר. לאור האמור, הנהלת האתר איננה יכולה ואינה מתחייבת כי תהליך התשלום והשירות שיסופק למזמין על ידי חברת צד שלישי המבצעת את התשלום והגבייה להזמנת המוצרים, לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות, בבטחה ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית או פריצה כלשהי למחשבי או לשרתי אותה חברת צד שלישי ולפרטיך הנשמרים והמאוחסנים שם. במקרים אלו, הנהלת האתר וכן כל מי שמטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק רכוש, אובדן, גניבה, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי כלשהו אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, האחריות המצרפית של הנהלת האתר וכן של כל מי שמטעמה כלפי המזמין וכן כל מי שמטעמו, בכל עילה שהיא (נזיקית, חוזית, כספית או אחרת) ובגין כל נזק ו/או הפסד, תוגבל בכל מקרה לסכום השווה למחיר המוצרים שהוזמנו על ידי המזמין ממוצרי האתר.

ז. הגנת הפרטיות ושימוש במידע

56. הנהלת האתר מכבדת את פרטיותם של הגולשים באתרה ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של האתר, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו אודות המשתמשים וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש למשתמשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.

57. בזמן הגלישה והשימוש באתר, בתכניו, בשירותיו ובמידע בו, ייתכן ויצטבר במאגרי המידע של הנהלת האתר מידע על הרגלי הגלישה שלך, אשר יכלול, בין היתר: את התכנים והשירותים בהם התעניינת, הדפים באתר בהם צפית, הפרסומות שקראת וצפית בהן, כתובת האינטרנט (כתובת IP) ממנה ניגשת לאתר, המיקום הגיאוגרפי ממנו נגשת לאתר, כמה זמן שהית באתר ובכל אחד מדפיו ושירותיו, ואילו פעולות ביצעת בו. מידע זה יישמר במאגרי המידע של הנהלת האתר (להלן: "נתונים סטטיסטיים")

58. בנוסף, בעת השימוש בשירותי האתר המצריכים הרשמה והתחברות על ידי המשתמש לשירותי האתר ולאתר (כגון, הזמנת מוצרים ממוצרי האתר ו/או שימוש בפורומים של האתר) ומתן הרשאה להנהלת האתר כמפורט בהסכם זה, יצטברו במאגרי המידע של הנהלת האתר פרטים אישיים המצויים בפרופיל המשתמש (ולרבות פרטים הנוגעים לאספקת ומשלוח מוצרי האתר למזמין), להם נתן המשתמש גישה והרשאה לאתר ולהנהלת האתר. נתונים אלו ישמרו במאגר המידע הרשום של הנהלת האתר שמספרו 700062219. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו. (להלן: "מידע אישי").

59. השימוש שיעשה במידע האישי הנמסר על ידיך או בנתונים הסטטיסטיים הנאספים מתוך הרגלי הגלישה שלך באתר ובשירותיו, ייעשו אך ורק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות דיני מדינת ישראל. למעט המידע האישי (כהגדרתו) אשר נמסר על ידך לאתר על דרך של הרשמה והתחברות, שאר המידע אשר נצבר על ידי האתר הינו ברובו מידע סטטיסטי כללי שאינו מזהה אותך באופן אישי והוא נועד לשפר את רמת השירותים והתכנים המוצעים על ידי הנהלת האתר וליצירת שירותים, פרסומים ותכנים חדשים בהתאם להתעניינות הגולשים.

60. במידה ואינכם מעוניינים שמידע אישי (כהגדרתו דלעיל בסעיף 57), המזהה אתכם אישית, ייחשף להנהלת האתר ויישמר במאגר המידע הרשום של הנהלת האתר הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש כלשהו באתר, בתכניו, בשירותיו, במידע בו ובכל רכיב אחר של האתר הדורש מכם התחברות והרשמה לשירותי האתר ולאתר (כגון: שימוש בפורומים של האתר והזמנת מוצרי האתר). כמובן שהנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטים המזהים אתכם אישית יימחקו מהמאגר.

61. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות" (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. במקרה הצורך, ייתכן ומידע סטטיסטי, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי, יועבר לשם ניתוח לצד שלישי, למען המשך פיתוחו ותפעולו השוטף של האתר ושל פעילות הנהלת האתר.

62. נוסף על האמור, האתר עושה גם שימוש בקבצי COOKIES ("עוגיות") של צדדים שלישיים (בין היתר, Google, Facebook ואחרים)- וזאת על מנת ליידע את הנהלת האתר אודות התנועה באתר, על מנת להקל עליכם את הגלישה באתר, על מנת לבצע אופטימיזציה של דפי אינטרנט המוצגים באתר, על מנת לזהותכם כגולשי האתר לצרכי פרסום ו/או שיווק וכן על מנת להציג לכם ו/או להפנות אליכם מודעות, מידע ומסמכים (בין באתר ובין מחוץ לאתר ברחבי רשת האינטרנט) על סמך ביקוריכם הקודמים באתר.

63. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת "עוגיות" או במידה ואינך מעוניין כי הנהלת האתר תאסוף מידע אודותיך באמצעות "עוגיות", באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

64. הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שנאסף על הגולשים באתר מסוג מידע אישי, אשר מזהה אותם אישית, אלא במקרים הבאים: (א) ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של האתר, שירותיו ותכניו; (ב) במידה שמשתמש הפר את תנאי השימוש של האתר; (ג) במידה שמשתמש ביצע באתר ו/או באמצעותו דבר עבירה על חוקי מדינת ישראל ו/או הדחה לדבר עבירה על חוקי מדינת ישראל; (ד) באם תתקבל דרישה בצורת צו שיפוטי מרשויות החוקיות המוסמכות לכך להעביר מידע אודות משתמש אליהם או לצד שלישי מטעמם; (ה) במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין משתמש או מזמין (ו/או מי מטעמו) לבין הנהלת האתר ובאי כוחה ו/או בין משתמש (ו/או מי מטעמו) לבין מפרסם באתר ובשירותיו; (ו) במקרה והנהלת האתר תסבור שיש צורך להעביר את המידע אודות משתמש בכדי למנוע נזק ברכוש או בנפש של המשתמש או של צד שלישי אחר; (ז) במקרה שהמשתמש בחר לעשות שימוש בשירותי האתר הדורשים העברת פרטיו למפרסמים באתר ובשירותיו או נותני שירותים אחרים;

65. במידה ואישרת זאת הנהלת האתר וכן מפרסמים באתר ובשירותיו יהיו רשאים לפנות אליך, בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של הנהלת האתר, מפרסמיה או שותפיה העסקיים וכן לדוור אליך כל מידע אחר בו סבורה הנהלת האתר כי אתה תמצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.

66. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את המידע המצטבר באתר לכל גוף או חברה נוספת הנמצאת בשליטתה ו/או בשליטת מנהליה של הנהלת האתר, בתנאי שהמידע יישמר ויטופל בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה שהנהלת האתר תחליט למכור את פעילות האתר/שירותיו ו/או את האתר/שירותיו לגוף מסחרי אחר תישמר לה הזכות להעביר את המידע במאגרי המידע של האתר לאותו גוף מסחרי בתנאי שתנאי הפרטיות המפורטים בתנאי שימוש אלו יישמרו ויהיו מקובלים על אותו גוף מסחרי עימו היא תתקשר.

67. הנהלת האתר נוקטת באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלה ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת ואינה יכולה להבטיח או לערוב לכך כי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר ו/או נגד הנהלת האתר. לאור האמור, במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אישי אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר ע"י הנהלת האתר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש כלשהו באתר, בתכניו, בשירותיו, במידע בו ובכל רכיב אחר של האתר.

68. זכות לעיין במידע – על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל את שירותי האתר והאפשרויות שבו.

ח. קישורים

69. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים באתר, בשירותי האתר, ברכיביו, במידע ובתוכן שבאלו, אינם מהווים ערובה לכך שהאתרים המקושרים פעילים ולתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, אמינותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי הקישורים יובילו לאתר פעיל ותקין והנהלת האתר רשאית לשנות ולהסיר קישורים אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר עקיף או אחר, שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, כתוצאה מהשימוש או מההסתמכות על התכנים, השירותים והמידע המופיע באתרים המקושרים ו/או בשל תנאי השימוש שלהם ו/או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם. כל כניסה ו/או שימוש לאתרים אחרים שאינם בבעלות הנהלת האתר תהייה כפופה לתנאי השימוש השמורה לאתרים אלו ולמדיניות הפרטיות שלהם, שאין להנהלת האתר כל אחריות בגינם.

ט. קניין רוחני

70. כל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר, בתכני האתר ובמידע בו, בשירותי האתר, בקורסים המפורסמים באתר, במוצרי האתר, ובכל תוכן הכלול בהם (ולרבות, מבלי לגרוע, בטקסטים, בעיצוב, בעימוד, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, תוכנות מחשב, קודי אובייקט וקודי מקור, פיתוחים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו) (להלן: "נכסי קניין רוחני"), הינם בבעלות מלאה של הנהלת האתר או בבעלות צד שלישי שהרשה להנהלת האתר להשתמש בהם.  הלוגו המסחרי של האתר "OMRIRON" הינו סימן מסחר מוכר היטב בבעלותו של האתר (להלן: "סימן האתר"). .

71. אין לעשות כל שימוש כלשהו בנכסי קניין רוחני ובסימן האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב ומראש מאת הנהלת האתר. אין להעתיק, להוריד, לשכפל, לצלם, לתרגם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, להקליט, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה (ו/או מתכניו, שירותיו והמידע באלו) לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתה הכתובה מראש של הנהלת האתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם וככל שתינתן).

72. אתה מאשר כי לא תעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, בניגוד לדיני קניין רוחני ו/או בלתי חוקי ו/או שעלול לפגוע או להפר את זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני של הנהלת האתר ו/או של צד שלישי אחר.

י. יצירת קשר

73. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם.

74. תוכלו ליצור עימנו קשר הן באמצעות פנייה בכתב דרך העמוד "צור קשר" והן באופן טלפוני בשעות הפעילות (א'-ה' בין השעות 10:00-17:00) למספר טלפון: 03-5555038 או לדואר אלקטרוני [email protected].

יא. שונות

75. הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.

76. הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את האתר (תכניו, המידע בו ושירותיו) לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את מבנה האתר, תכניו, הפרסומים בו, שירותיו, והמידע שבו וכן תהא רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים המוצעים כיום בחינם לפי החלטתה – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

77. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש באתר, בתכניו, במידע בו, בפרסומים בו ושירותיו מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד הנהלת האתר ו/או האתר ו/או מי מטעמם, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

78. כל עילה משפטית הנובעת מהפעילות ו/או השימוש באתר, בשירותי האתר, בתכניו, בפרסומים בו ובמידע בו, לרבות כל עילה משפטית הנוגעת לתוקפם ופרשנותם של תנאי שימוש אלה יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לאלו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב – יפו.

79. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפן או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי שימוש אלו יישארו בתוקפם.

80. רישום מערכות המחשוב של הנהלת האתר, בדבר הפעולות המתבצעות על ידך באתר ו/או בשירותיו ו/או בתכניו ו/או בבלוג ו/או בפורומים ו/או בכל רכיב באלו, ולרבות בדבר כך כי אשרת את תנאי שימוש אלו, יהוו ראיה לנכונות הפעולות וכן ראיה בדבר אישורך לתנאי שימוש אלו – וזאת, אלא אם הוכח אחרת על ידך.