#101565
haranzaharanza
משתתף

תלחץ על MOVE בנק' הכי תחתונה של הרגל של הכסא ואז תנעל את ה-MOVE על הציר הכחול על ידי לחיצה במקש של החץ למעלה ואז תלחץ בתפר שבין הרצפה לקיר וזה יצמיד לך את הכסא לרצפה