#102678
davidyahalomdavidyahalom
מנחה

דרך לוח workspace

(אייקון גלגל שיניים בראש המסך וכן בתחתית)

אתה לוחץ עליו ובוחר את הממשק הרצוי לך. העליון מביניהם הוא ברירת המחדל הרגילה